Đăng nhập
04/07/2020 - 10:43 PMAdmin 50 Lượt xem

Quá trình thành lập và phát triển:

Trung tâm đã trải qua 4 giai đoạn củng cố về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, cụ thể là:
 • Ngày 01/08/1995, Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thuỷ sản I (tên tiếng Anh viết tắt là NAFIQACEN1) được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trên cơ sở từ Chi nhánh KCS thủy sản xuất khẩu I (thuộc Công ty SEAPRODEX Hà Nội) với 11 cán bộ nhân viên. Chi nhánh là đơn vị trực thuộc Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản có chức năng kiểm tra chứng nhận chất lượng và an toàn vệ sinh sản phẩm thuỷ sản, kiểm tra điều kiện sản xuất các cơ sở chế biến thuỷ sản xuất khẩu khu vực phía Bắc.
 • Ngày 20/4/2004, Chi nhánh chuyển đổi thành Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản có chức năng giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản tại địa bàn các tỉnh miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra.
 • Ngày 17/3/2005, Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 được thành lập trên cơ sở Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, có chức năng giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ của Cục tại địa bàn các tỉnh miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra.
 • Ngày 17/12/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh & Thú y thuỷ sản vùng 1, Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1 thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.
 Như vậy, trong quá trình hoạt động phạm vi hoạt động của Trung tâm liên tục được mở rộng, từ chỉ thực hiện kiểm tra chất lượng, ATVS sản phẩm thủy sản đến mở rộng thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát chất lượng, ATVS thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

Cơ cấu tổ chức

  

Lãnh đạo

Trung tâm Chất lượng vùng 1có Giám đốc và các Phó Giám đốcdo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao.
Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Bộ máy giúp việc:

 • Phòng Hành chính,Tổng hợp;
 • Phòng Chất lượng;
 • Phòng Kiểm nghiệm hóa học;
 • Phòng Kiểm nghiệm sinh học.
Các phòng quy định tại khoản 2 Điều này có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ và Cục
Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • NAFIQ1
 • ,

 • Bình luận:

  Test
  Test
  Test
  Test
  Dịch vụ
  Hỗ trợ trực tuyến
  Bộ phận 1
  Email: 123@gmail.com
  Điện thoại: 0123456789
  facebookzaloemail
  Bộ phận 2
  Email: 123@gmail.com
  Điện thoại: 0123456789
  facebookzaloemail
  Bộ phân 3
  Email: 123@gmail.com
  Điện thoại: 0123456789
  facebookzaloemail
  Liên kết đối tác
  TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1 
  National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1  
  Địa chỉ: 51 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
  Copyright © 2020 by Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 1. All Right Reserved. Thiết kế web bởi hpsoft
  Gọi ngay: 0903420805