Địa chỉ: 51 Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng

Danh bạ điện thoại:

Fax: 0225 3837507

Bộ phận một cửa 0225 3837124
Bộ phận Hành chính – Kế toán 0225 3767117
Phòng Kiểm nghiệm Hóa học 0225 3767429
Phòng Kiểm nghiệm Sinh học 0225 3758872
Phòng Chất lượng thủy sản 0225 3827139
Phòng Chất lượng nông sản 0225 3654417

Bản đồ: