LIÊN KẾ WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Cám ơn Quý khách đã ghé thăm. Chúng tôi mong được giải đáp thắc mắc của Quý khách !

GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí, chức năng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

1. Thực hiệnnhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm theo phân công của Cục:

a) Tham gia phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

b) Kiểm nghiệm, xét nghiệm phục vụ các chương trình giám sát quốc gia về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

c) Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chứng thư vệ sinh và các loại giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật:

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu vào ViệtNamtheo quy định;

- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu theo pháp luật ViệtNam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn dịch bệnh thủy sản xuất khẩu, kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để chế biến, tái xuất theo qui định của pháp luật Việt Nam, qui định của các tổ chức quốc tế, hoặc theo thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với gia vị có  nguồn gốc từ thủy sản và gia vị có thành phần hỗn hợp xuất nhập khẩu;

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Kiểm nghiệm, kiểm tra, chứng nhận chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm) theo quy định;

- Tham gia thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đề xuất các kiến nghị, giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm;

d) Thực hiệnnhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước khác theo phân công của Cục.

2. Về kiểm nghiệm và xét nghiệm:

a) Tham gia phổ biến các quy định của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm nghiệm, xét nghiệm;

b) Tổ chức kiểm nghiệm thành thạo, kiểm nghiệm liên phòng, kiểm nghiệm kiểm chứng theo phân công của Cục;

c) Xây dựng, phát triển các phương pháp về kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kiểm chứng, các quy trình kiểm nghiệm chuẩn theo phân công của Cục.

3. Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật:

a) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh lô hàng nông lâm thủy sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

b) Kiểm nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và sản phẩm nông lâm thủy sản phi thực phẩm; xét nghiệm bệnh thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

c) Tư vấn: xây dựng chương trình quản lý, dự án đầu tư, hệ thống đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm; xây dựng và lắp đặt phòng kiểm nghiệm; tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

d) Chứng nhận sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm) đối với: Quá trình, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản; các sản phẩm nông lâm thuỷ sản dùng làm thực phẩm và phi thực phẩm; các loại vật tư nông nghiệp và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật;

đ) Lấy mẫu vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản;

e) Chuyển giao tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm;

g) Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo qui định của pháp luật.

4. Thực hiện điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

6. Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

7. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, ủy quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

8. Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàng năm của Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo phân cấp của Cục.

9. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, kiểm dịch thủy sản theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách, chế độ khác đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng

Vị trí, chức năng của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

1. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1(sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 1) là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sảnvà cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Chất lượng vùng 1 là: National Agro-forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Branch 1, viết tắt là NAFIQAD-Branch 1.

2. Trung tâm Chất lượng vùng 1có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt độngtheo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi họat động phục vụ quản lý nhà nướccủa Trung tâm Chất lượng vùng 1gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở Trung tâm Chất lượng vùng 1 đặt tại Thành phố Hải Phòng