CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  1. Đảm bảo thực hành chuyên môn tốt, thỏa mãn đầy đủ và chính xác các yêu cầu chính đáng của khách hàng theo quy định của pháp luật.
  2. Tạo điều kiện tốt nhất về môi trường và tiện nghi làm việc cho các phòng, bộ phận trong Trung tâm để đảm bảo kết quả hoạt động đạt hiệu quả cao và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng .
  3. Có kế hoạch thực hiện mục tiêu cụ thể để liên tục cải tiến và hoàn thiện chất lượng dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đào tạo cán bộ và phát triển kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.
  4. Đảm bảo tính bảo mật và quyền sở hữu của khách hàng theo qui định của pháp luật.
  5. Đảm bảo không thực hiện tư vấn đối với khách hàng trong lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp.
  6. Lãnh đạo Trung tâm không tạo ra bất kỳ sức ép nào về mặt chính trị, tổ chức, tài chính có thể gây ảnh hưởng tới tính trung thực, khách quan trong các hoạt động của Trung tâm.

Hải phòng, ngày 8 tháng 9 năm 2017

Giám đốc

(Đã ký)

Trần Thế Phong