Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm sinh học

  • Đào tạo, tập huấn kiến thức về ISO/IEC 17025; áp dụng các yêu cầu cơ bản của ISO/IEC 17025 trong PTN sinh học. Kỹ năng đánh giá nội bộ, xây dựng hệ thống sổ tay; các kỹ thuật về đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, kiểm tra chất lượng môi trường vi sinh theo ISO 11133; sử dụng và kiểm tra các thiết bị vi sinh; Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp.
  • Đào tạo kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trên đối tượng mẫu thực phẩm, gồm: TPC, Coliforms, E.coli, Staphylococci, Sta. aureus, Salmonella, Vibrio cholera, V. parahaemolyticus, Campylobacter, Listeria, Clostridium perfringens,… phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO, FDA, TCVN
  • Đào tạo kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trên đối tượng mẫu nước, mẫu VSCN, gồm: TPC, Coliforms, E.coli, Enterococci, Salmonella, Vibrio cholera, V. parahaemolyticus, Pseudomonas, … phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO, FDA, TCVN
  • Đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh vật trên hệ thống thiết bị sinh học phân tử như: PCR, RT- PCR
  • Đào tạo kỹ thuật phân loại Thực vật phù du và tảo độc hại
  • Nguyên tắc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phòng kiểm nghiệm sinh học
  • Đào tạo/ tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực sinh học theo yêu cầu tại từng đơn vị/ doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *