Tập huấn lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học

  • Kỹ thuật phân tích bằng ELISA.
  • Kỹ thuật phân tích bằng HPLC.
  • Kỹ thuật phân tích bằng LC-MSMS
  • Kỹ thuật phân tích bằng GC-MS và GC-MSMS.
  • Kỹ thuật phân tích hóa cơ bản (sử dụng phương pháp khối lượng, chuẩn độ, so màu,…).
  • Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học.
  • Đánh giá độ không đảm bảo đo phương pháp phân tích hóa học.
  • Nguyên tắc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phòng kiểm nghiệm hóa học
  • Đào tạo/ tập huấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực hóa học theo yêu cầu tại từng đơn vị/ doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *