Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

  • Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
  • Các mối nguy an toàn thực phẩm
  • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
  • Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
  • Thực hành tốt an toàn thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *